فراخوان دوسالانه طراحی OSTEN Skopje 2018

دوسالانه نقاشی Skopje کار خود را از سنت 40 ساله گالری جهانی کارتون الهام گرفته است و نشان دهنده گسترش طبیعی دامنه OSTEN با اختصاص فعالیت خود به پرورش نقاشی و گرافیک است. گالری جهانی طراحی تنها رویداد هنری در مقدونیه است که با روندهای معاصر در زمینه هنرهای تجسمی ادامه می یابد و به سرعت در حال توسعه است...